Ward 6 and 10 Community Meeting

MCM Quarterly Newsletter
October 11, 2018
Read the Draft Estate Agents Regulation 2018
October 12, 2018

12 October 2018

SIMEMETELO SEMHLANGANO WAKU WARD 6 NA WARD 10

MASPALA WELIDOLOBHA LEMBABANE WATISA TONKHE TAKHAMUTI TAKU WARD 6 NA WARD 10, NGEMHLANGANO LOTAWUBANJELWA EMAHHOVISINI AKHE MASPALA (COUNCIL CHAMBERS), NGELISONTFO MHLAKA 14 OCTOBER 2018, NGENSIMBI YESITSATFU EMINI.

KUBALULEKILE KUTSI SIVE SALETINDZAWO SIPHELELE NGEBUNYENTI BASO.

TINDZABA LETITOTEKWA KULOMHLANGANO NGUNATI:

  • SIVE SITOKWATISWA NGE INTERGRATED DEVELOPMENT PLAN
  • KANYE NEKUCELA IMIBONO YEBUDGET YA 2019/2020

 

SIMEMETELO SIKHISHWA NGUMPHATSI WELIDOLOBHA LEMBABANE

Comments are closed.

//]]>